สถิตินักเรียน 2564

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 3 3 6 1
ป.2 4 3 7 1
ป.3 5 6 11 1
ป.4 2 3 5 1
ป.5 5 4 9 1
ป.6 8 7 15 1
ม.1 6 0 6 1
ม.2 4 7 11 1
ม.3 4 6 10 1
อ.2 2 4 6 1
อ.3 5 1 6 1
รวม 48 44 92 11

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 3 3 6 นางสาววิชุณีย์ วิไลทัศนา
ป.2/1 4 3 7 นางพรชนก คำดี
ป.3/1 5 6 11 นางสาวกรรณิการ์ กันทะมา
ป.4/1 2 3 5 นางสาวกรรณิการ์ กันทะมา
ป.5/1 5 4 9 นางสาวขวัญเรือน วุฒินันชัย
ป.6/1 7 7 14 นางสาวณรดาภรณ์ ศรีจักร์
ม.1/1 7 0 7 นายธนวัฒน์ เดชปักษ์
ม.2/1 4 7 11 นางยุพิน เตมิยะ
ม.3/1 4 6 10 นางสาวกัญญาวรัตน์ ยานะ
อ.2/1 2 4 6 นางสาวพัชรินทร์ พรหมมาพันธุ์
อ.3/1 5 1 6 นางสาวพัชรินทร์ พรหมมาพันธุ์
รวม 48 44 92  
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1

Follow Us
Link อื่นๆ
เว็บไซต์อื่นๆ
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© บ้านโป่งน้ำร้อน. All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon